Barbery Clinic, gevestigd aan Eemnesserweg 19A 1251 NA Laren (NH), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

barberyclinic.nl, Eemnesserweg 19A 1251 NA Laren (NH) 035 203 15 72

Diny Manuel is de Functionaris Gegevensbescherming van Barbery Clinic Hij/zij is te bereiken via diny@barberyclinic.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Barbery Clinic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via diny@barberyclinic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Barbery Clinic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Barbery Clinic neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Barbery Clinic) tussen zit. Barbery Clinic gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Barbery Clinic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia >

Delen van persoonsgegevens met derden

Barbery Clinic verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We maken gebruik van Analytische cookies ter behoeven van Google Analytics.

De persoonsgegevens worden hierbij geanonimiseerd verstuurd naar de servers van Google die de persoonsgegevens verwerkt ter behoeve van de analyse van website statistieken.

Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google en er wordt verder zonder expliciete toestemming geen data uitgewisseld met Google.

We maken gebruik van advertenties op Google. Voor sommige advertenties maken wij gebruik van marketing cookies om relevantere advertenties te kunnen laten zien.

Wij vragen expliciete toestemming voor het plaatsen van deze cookies en deze zullen tot 2 jaar bewaard worden.

Om het resultaat van onze advertenties te meten vragen wij u of wij gegevens met Google mogen delen.

Deze data wordt uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden zodat we het resultaat van onze advertenties goed kunnen doormeten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Barbery Clinic en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar diny@barberyclinic.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Barbery Clinic wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Barbery Clinic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via diny@barberyclinic.nl

Privacy en cookiebeleid

We maken gebruik van Analytische cookies ter behoeven van Google Analytics.

De persoonsgegevens worden hierbij geanonimiseerd verstuurd naar de servers van Google die de persoonsgegevens verwerkt ter behoeve van de analyse van website statistieken. Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google en er wordt verder zonder expliciete toestemming geen data uitgewisseld met Google.

We maken gebruik van advertenties op Google. Voor sommige advertenties maken wij gebruik van marketing cookies om relevantere advertenties te kunnen laten zien.

Wij vragen expliciete toestemming voor het plaatsen van deze cookies en deze zullen tot 2 jaar bewaard worden. Om het resultaat van onze advertenties te meten vragen wij u of wij gegevens met Google mogen delen.

Deze data wordt uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden zodat we het resultaat van onze advertenties goed kunnen doormeten.